Stavroz için, angısında gerildi Hristos

…Urumlar şaşȇrlar: “Nasıl böölä var nicä bu Adamı, bıkadar kabart yokkana, vermää gerilmää stavroza?” Sölenilyer:  “для эллинов — безумие”, onnar şaşȇrlar, onnar annamȇrlar. Açan Hristozu veryerlar yelä, Pilat söleer Hristos için: “Bän Onda bulmȇrım kabart. Onun yok kabartı. Bän görmeerim, ne için Onu var nicä geermää stavroza. Lääzım sa, bän Ona başka ceza verecäm, da salverecäm Onu.” Ama çıvıtlar kalkȇrlar üüsek seslän, bütün nekadar varmış orada topluntu insannar çekedyerlar baarmaa, ani “al da geer stavroza Onu”. Onuştan da “для эллинов это безумие” – insannara da, angısınnar Onu gördülär, o vardı şaşmak.

Taa Hristozun duumasından ileri keserlär bir aaç da bulamȇrlar, ne ondan yapmaa, duryer biraz vakıt sayvanda. Da sora alyerlar da bir erdä yapȇrlar onu köprü erinä, ani geçmää derenin bir tarafından öbür tarafına. Da yıllarlan insannar geçmişlär o aacın üstündän. Bunnan gösterilyer, ani nerası var nicä olsun hepsindän kirli, nerada gezilmiş — yol üstü. Da bırada var simvol, ani o insannarın günahları, nekadar insan gezdi orada, nekadar buladılar onu. O dünyanın var günahları, angısınnarı Hristoza sıra geldi almaa Kendi üstünä. Da açan Hristozu sıra gelyer geermää, Ona stavroz yapmaa deyni, alyerlar o aacı, angısından gezilmiş pek çok, var nicä demää mındar, ani çok bataklı, çok kirli. Alyerlar da ondan yapȇrlar Hristoza stavroz. O stavroza gerilyer Hristos. Bunnan isteerlar göstermää, ani taa çok gülmää, zeetlemää Hristozu. Hem öbür taraftan, ani Hristos alyer Kendi üstünä bütün dünyenin bataklarını, bütün dünyenin kirlilerini, ani gerildi ikär o aacta.

Te ölä sıra geldi Hristoza çekmää zorları, çekmää zeetleri, çekmää acıları — bunnan kurtarmaa bütün dünyanın insanıını. Bütün dünyanın insanına kalyer sade şükür etmää Allaha bu işlär için hem da saymaa Stavrozu, angısında Hristos gerildi. Neçin deyni, açan biz onu saymȇrız, biz artık inkär ederiz  Allahı, ozaman çıkȇr, ani biz Allahı saymȇrız hem da saymȇrız Onun zeetlerini, angısınnarı Ona sıra geldı çekmää bizim için Stavrozda. Amin.

Prot. Feodor Karakalçev