Neçin dua ederiz geçildi insannar için?

Bobanın, Oolun hem Ayoz Duhun adına!
Sevgili kardaşlar hem kızkardaşlar!
Bizdä böön cumeertesi, pazarın ünündä, angısı bizä getirer aklımıza Hristozun Korkulu Daavasını. Sabaakı gündä bizim Ayoz Klisä anȇr artık üçüncü pazarı, angısı hazırlȇȇr bizi Paskellä orucuna. Sabaakı gündä anılyȇr Hristozun Korkulu Daavası (Страшный Суд). Da bu Daavanın ünündä bizi Ayoz Klisä toplȇȇr hepsimizi dua edelim bütün Allahın yaratmasının çeketmesindän beeri bizim senselerimiz, soylarımız için, kim artık geçildi. Onnar için getirelim kendi dualarımızı.

Allah var Sevgilik. Sever herbir yaratmasını. En paalı da onnarın arasında var insan. Allah istämeer bir da insan gitsin kayıba. Biz her kerä dua ederiz, her kerä, açan ölülär için olyer dua, yada kimsaydı geçilmiş. Orada da her kerä biz söleeriz, ani yok ölä insan, angısı yanılmasın da yapmasın günah. Hererdä, işidilyer dualarda da, bizdä sölenilyer “Не хотяй смерти грешника”, ani Allah istämeer bir da insan kayıba gitsin günahlarınnan, ama hepsicii dönsün da kurtulsun.

Biz düşünyeriz, gençkana, açan hepsicii bizdä taman, ani bizä sıra gelmiyecek ölmää, bizä sıra gelmiyecek karşı gelmää Allahlan, sıra gelmeyecek durmaa Korkulu Daavada, cendemda. Düşünyeriz, ani nicä sa bizä o düşmeyecek. Ama sıra gelyer, açan insan artık yaşamış yada hastalanyȇr, düşer döşeklerä, yatalak olyer yada büük kahırında, da sıra gelyer annamaa, ani hepsicii olmȇȇr ölä, nicä biz kurȇrız plannarımızı, nicä biz isteeriz, nicä bizä yakışıklı. Ölä hepsicii olmȇȇr, neçin deyni insan var nicä karşı gelsin çok türlü işlärlän yaşamasında. Allah bizi hazırlȇȇr gitmiylim kayıba birimiz. İstämeer bir da insan gitsin kayıba, da hepsinä, nicä bir Yilaççı, savaşyer bulmaa ilaç da onu brakmamaa kayıba, çıkarmaa, kurtarmaa ölüm atenindä .

Ölä söleer ayoz bobalar, ani cendem var Allahın bitki hayırı insana. Allah, göstereräk bizä, nerada var cendem, yalvarȇr bizä: “Yapma ölä da gitmääsin cendemä. Yaşa başka türlü. Doorut kendi yaşamanı da düşme orayı!” Bu bizä hepsimizä haber. Korkulu Daava da olacek da ondan sora artık yok nicä bişey diiştirmää. Var nicä diiştirmää taa yaşarkana, var nicä böön dua edelim onnar için, kim geçildi. Onnarın var nicä diişilsin eri islää tarafa dooru, ikär bulunarsalay zeetlerdä. Sade lääzım istemää, sade lääzım üşenmemää, sade lääzım gelmää. Lääzım sade en ilk yaşayalım, savaşalım yaşamaa, nicä hristian, neçin deyni bizim yaşamamız var büük yardım onnara, kim geçildi. Diil onnar, ne biz böön sayerız, ani yapȇrız adetçä! Yapȇrız kimisini adetleri, deyni lääzımmış yapmaa. Sora da kär ölä günahker, nicä yaşadık, ölä da yaşȇȇrız. Diil adetlerdän fayda, ama açan bän böön yaşȇȇrım hristian gibi, açan bän böön komkamı alyerım, oruç mu tutȇrım, klisää mi giderim, evdä mi dua ederim —  benim ii yaşamam var büük yardım onnara, benim geçilmiş soylarıma.

Biz kendimizä deyni da lääzım yaşayalım, ani biz düşmeyelim zeetlerä. Bizim soylar için da, kim geçilmiş, onnar için da dua edelim, ani Allah onnarı da prost etsin. Amin.

Prot. Feodor Karakalçev