Arhistratig Mihail hem hepsicii Gökteki Kuvetlär için

Böönkü gündä yortu, ani biz anȇrız, — hepsicii Gökteki Kuvetleri, angısınnar var Allahtan yaradılma, taa ileri dünnedän yaradılma – görünmäz dünya. Görünmäz dünya var hepsicii Angellar. İlk, ne var Angellarda, — onnarın izmeti Allaha, onnar metinnerlär Allahı, izmet ederlär Allaha. İkinci izmeti da Angelların var insannara. Insannara Allah veryer Angelleri, izmet etsinär onnara deyni.

Arhangel Mihaila denilyer “Kim Allah gibi?”(«Кто как Бог?»). O koyulyer ikonalara kılıçlan, o koruyer Rayın kapusunu. Arhangel Mihail cenk eder şıytannarlan, angısınnarı o üsteleer, angısınnar kalkȇrlar Allaha, angısınnar isteerlar olmaa Allah gibi. Da hepsi, kim vardılar Angellär da atıldılar Allahtan, sayılyer şıytan. Hepsini üstelediynän, o yollȇȇr onnari cendemä.

Biz bilyeriz, ani var Arhangel Gavriil, angısı var herkerä İi Haber Verici hem da ona denilyer “Allahın kuvedi” (“Сила Божия”). Onu göryeriz herkerä çiçeklän, angısı getiryer haber. Arhangel Gavriil getirdi Panayıyaa haber, ani Ondan duacek İisus Hristos. Zahariya geldi da haber verdi, ani onnarın olacek çocuu. O var bir İi Haber Verici.

Başka Arhangel var Rafail, kim okuyer Ayoz Yazıyı Eski Baalantıda (Ветхий завет). Kiyatta Tovit: o gelyer da yolda Tovidi geçiryer, koruyer.  Rafail o var “Allahın Alıştırması”(“Исцеление Божие”), angısı nicä Ayoz Panteleyimon ilaçlarlan duryer hem alıştıryer insannarı, kim gelyer ona.

Arhangel Uriil, angısına denilyer “Ateş” yada “Şavkı Allahın”, açıklȇȇr bizim fikirimizi. Nekadar bizä faydalı var Allahın üüretmesi, Allahın vergileri, te onnara o bizä yardımcı olyer, ani fikirlemää bizi, vermää bizä fikir. Onun için da ona denilyer “Ateş” yada “Aydannıı Allahın”.

Arhangel Selafiil, angısı var Duanın Angelı, angısı yardımcı olyer duamızda bizim. Bizimnän bilä dua eder herkerä Allaha, onun için da ona denilyer “Duanın Angeli”.  

Arhangel İegudiil – “Allahın Feneţi”(“ Венец Божий”). Açan çalışyerız, cenk ederiz  günahlarımızlan, savaşyerız yapmaa yakışıklı Allaha, ozaman İeremiil var Baaşış-verici, veryer feneţ.

Arhangel Varahiil var “Aylenin Koruycusu”(“Покровитель семьи”) hem herbir erdeki işlerin, angısınnarı biz yapȇrız, o var yardımcı.

Onnar Allahtan verilmä bizä izmet etsinnär! Ama hepsindän, kim yakın bizä, var Koruyucu bizim Angelimiz, angısı verilyer bizä artık Vartizliktän bütün yaşamamızda. Açan sıra gelecek çıkmaa Allahın önünä Baş Kurban Sofrasına (Престол Божий), Koruycu-Angel gelecek bizimnän bilä Allahın önünä, çıkacek cuvap vermää bizim işlerimiz için, nicä biz yaşamamızı götürdük, nicä izmet ettik, nelär yaptık. Bizim Koruycu-Angel gelecek bitkiyadak.

Te ölä Allah düşünyer bütün dünyä için hem bıkadar çok düşünyer herbir insan için, ani veryer Kendi Angellerini bizä izmet etsinnär, insan kalmasın birerdä yalnız.

Biz var nicä kalalım yalnız, açan biz atılyerız Allahtan, açan biz saymȇrız. Allah bizi bir kerä da brakmȇr: O bizi Kendi kucaanda taşıyer hem veryer Angelleri. Biz deeriz, ani Allah unuttu bizi. Ama Allah unutmȇr bizi. Herkerä biz onu annamȇrız, ne bizä faydalı, ama Allah bizä veryer herbir işi, ne lääzım bizä, herbir vakıt hem herkerä bizim için düşünyer, kahırlanyer, isteer bizä herkerä iilik. Amin.

Prot. Feodor Karakalçev